kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 5

zeszyty-kulickie-5Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 5

Rodzinne Pomorze – dawniej i dziś/Heimat Pommern – einst und jetzt

Materiały konferencji w Kulicach, 14 – 18 września 2006

200 s., red. Lisaweta von Zitzewitz
Teksty w języku oryginału ze streszczeniem w języku niemieckim względnie polskim.
Kulice 2009
ISSN 1508-9207

Cena: 20,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

 

Zawartość tomu:

Wstęp/ Vorwort
s. 9-18

CHARLOTTE PAWLOWITSCH-HUSSEIN: Nachdenken über Heimat.Heimatbewusstsein – Heimatdichtung.
Rozmyślania o małych ojczyznach i związanej z nimi tożsamości i poezji.
s. 19-37

JÓZEF BORZYSZKOWSKI: Kaszubi – Pomost między przeszłością a teraźniejszością Pomorza.
Die Kaschuben – Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart Pommerns.
s. 38-51

ROSWITHA WISNIEWSKI: Darstellung des preußisch-kaschubischen Verhältnisses in Helene Blum-Gliewes Roman "Die Kaschubenbraut".
Obraz stosunków prusko-kaszubskich w powieści Heleny Blum-Gliewe Die Kaschubenbraut (Oblubienica Kaszuba).
s. 52-66

ALINA HUTNIKIEWICZ: Proces Osadnictwa na Pomorzu Zachodnim po 1945 r.
Der Prozess der Besiedlung Pommerns nach 1945.
s. 67-80

Ks. ZDZISŁAW LEC: Rola Kościoła katolickiego przy integracji osadników polskich na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. (na przykładzie parafii w Goleniowie, Gryficach i Nowogardzie).
Die Rolle der katholischen Kirche bei der Integration der polnischen Neusiedler in Westpommern nach 1945 (am Beispiel der Gemeinden in Gollnow, Greifenberg und Naugard).
s. 81-95

RAFAŁ FOLTYN, DAWID GONCIARZ: Osadnictwo Polaków z Wileńszczyzny na Pomorzu Środkowym po 1945 r. Prezentacja kultury ekspatriantów w muzeach pomorskich na początku XXI wieku.
Die Ansiedlung von Polen aus dem Wilna-Gebiet in Mittelpommern nach 1945. Darstellung der Kultur der Expatriierten in pommerschen Museen zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
s. 96-119

JANUSZ MIECZKOWSKI: Żydzi w krajobrazie społecznym Pomorza Zachodniego po 1945 r. Stan badań nad mniejszością.
Juden in der sozialen Landschaft Westpommerns nach 1945. Zum Stand der Forschungen über eine Minderheit.
s. 120-149

SABA KELLER: Tożsamość – Granica – Ojczyzna. Kim są ludzie na „ziemiach odzyskanych”?
Identität – Grenze – Vaterland. Wer sind die Menschen in den „wiedergewonnenen Gebieten“?
s. 150-158

ILSE GUDDEN-LÜDDEKE: Verständigungspolitische Arbeit der Pommerschen Landsmannschaft seit 1989.
Praca Ziomkostwa Pomorskiego na rzecz porozumienia od 1945 r.
s. 159-171

HALINA MATYNIA: Zaangażowanie Joannitów na Pomorzu w latach 1995 – 2006 na przykładzie działalności w Słupsku.
Das Engagement der Johanniter in Pommern in den Jahren 1995 – 2006 am Beispiel ihrer Tätigkeit in Stolp.
s. 172-185

ISABEL SELLHEIM: Zehn Jahre deutsch-polnische Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Kunst und Kultur in Stolp.
Dziesięć lat współpracy w kulturze i sztuce w Słupsku.
s. 186-195

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności i cookies”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem danych jest Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz (dalej zwana Fundacja AEKK), ul. Podhalańska 12/9, 70-452 Szczecin, NIP: 859-00-10-669, REGON: 810685287, KRS: 0000100524.
 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Fundacji AEKK w zakładce „Kontakt/Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Kategorie danych osobowych:
  Fundacja AEKK przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń; dane osób uczestniczących w projektach edukacyjnych; dane ekip telewizyjnych i akredytacje dziennikarskie.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację AEKK w celach realizacji statutowych działań Fundacji AEKK, w szczególności do celów:
  1. rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  2. zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  3. realizacji działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
  4. realizacji działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  6. realizacji działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  7. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 5. Udostępnianie danych osobowych:
  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundacji AEKK np. podwykonawcom, usługodawcom, instytucjom współpracującym, operatorom pocztowym, kurierom, bankom, przewoźnikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.
 6. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. trwania procesu rekrutacji na wolne miejsca pracy i do 12 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  2. realizacji i obowiązywania umów-porozumień – do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  3. realizacji działalności edukacyjnej, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  4. realizacji działalności informacyjnej przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  6. realizacji działalności wystawienniczej do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych, niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  7. w bazach dziennikarzy przez okres 5 lat następujących po dacie rejestracji w tych bazach, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  8. w bazach kontrahentów Fundacji AEKK do momentu realizacjizamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  9. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 7. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez Fundację AEKK danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Fundacja AEKK będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej na adres mailowy: akademiakulice@pro.onet.pl,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 8. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
  Fundacja AEKK nie profiluje danych osobowych, ktore zostały jej przekazane.

Polityka cookies

Szanowni Państwo!

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Państwa dane będą w pełni chronione na zasadach ujętych w ww. ustawie.

W trakcie wizyty na nszej stronie, na Państwa komputerze zapisane zostaną fragmenty kodu zwane ciasteczkami czyli z angielskiego Cookies. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Informacje jakie zostaną pozyskane przez Państwa wizyty na nszej stronie posłużą jedynie do opracowania statystyk poprzez narzędzia analityczne Google. Dzięki informacjom ze statystyk będziemy mogli udoskonalać naszą stronę.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia kiedy otrzymujecie cookies lub by przeglądarka blokowała wysyłanie cookies. Należy jednak pamiętać, że blokując cookies blokujcie Państwo dostęp do pewnych funkcjonalności.