kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 7

zeszyty-kulickie-7Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 7

Deficyt demokracji czy zakłócenia w reprezentacji?/ Demokratiedefizit oder Repräsentationsstörung? – Przyczynki politologiczne do analizy prawicowego ekstremizmu w Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Pomorzu Zachodnim

Materiały konferencji w Kulicach, 26 – 28.10.2007

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 224 s., Kulice 2010
Teksty w języku originału ze streszczeniem polskim względnie niemieckim.

Cena: 20,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zjawisko ekstremizmu prawicowego postrzegane jest w obu krajach w bardzo różny sposób. Mimo to właściwie nie zostało ono dotąd zbadane w porównaniu polsko-niemieckim. W tym tomie juryści, politolodzy, socjolodzy, historycy, filozofowie i dziennikarzy analizują formy przejawiania się ekstremizmu prawicowego w północnym regionie polsko-niemieckiego pogranicza oraz podstawy ideologiczne partii i ugrupowań skrajnie prawicowych w obu krajach.

 

Spis treści

Vorwort/ Przedmowa, s. 9-16

DIETRICH SCHRÖDER (Frankfurt/O.):
Erfahrungen mit dem Rechtsextremismus am Beispiel Brandenburgs. (Doświadczenia z ekstremizmem prawicowym na przykładzie Brandenburgii), s. 17-22

MATTHIAS DIEKHOFF (Wahlendow):
Erfahrungen mit dem Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern. (Doświadczenia z ekstremizmem prawicowym w Meklemburgii – Pomorzu Przednim), s. 23-28

MARCIN PRZYBYSZ (Szczecin):
Prawicowe ruchy neopogańskie w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ziem zachodnich. (Neuheidnische rechtsextreme Bewegungen in Polen unter besonderer Berücksichtigung der Westgebiete), s. 29-42

DIRK MELLIES (Greifswald):
Geschichtsrevisionismus in Deutschland – insbesondere dargestellt am Beispiel der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs und des deutschen Überfalls auf Polen. (Rewizjonizm historyczny w Niemczech – w szczególności na przykładzie wydarzeń sprzed wybuchu drugiej wojny światowej i napaści Niemiec na Polskę), s. 43-65

WOJCIECH MUSZYŃSKI (Lublin/Olsztyn):
Społeczny i medialny wizerunek polskich neonazistów. (Das soziale und mediale Bild der polnischen Neonazis), s. 66-101

JERZY KOCHAN (Szczecin):
Prawica polska i polityka historyczna. (Die polnische Rechte und die Geschichtspolitik), s. 102-119

KAROL SAUERLAND (Warszawa):
„Autoritärer Charakter“ und politischer Extremismus. („Autorytarny charakter“ a ekstremizm polityczny), s. 120-132

ZDZISŁAW MATUSEWICZ (Szczecin):
Klasyczna kategoria kultury politycznej wobec polskiej prawicy początki XXI wieku. (Die klassische Kategorie der politischen Kultur angesichts der polnischen Rechten zu Beginn des 21. Jahrhunderts), s. 133-149

WALTER ROTHHOLZ (Szczecin):
Fundamentalismus als Phänomen der Moderne. (Fundamentalizm jako zjawisko moderny), s. 150-165

KRZYSZTOF KARCZEWSKI (Dziwnów):
Koncepcje gospodarcze współczesnej polskiej skrajnej prawicy na przykładzie Narodowego Odrodzenia Polski. (Wirtschaftliche Konzeptionen der zeitgenössischen polnischen extremen Rechten am Beispiel der „Nationalen Wiedergeburt Polens“), s. 166-192

BERND WAGNER (Berlin):
Modernisierung des deutschen Rechtsextremismus angesichts von Globalisierung und Sozialabbau in Mecklenburg-Vorpommern. (Modernizacja niemieckiego ekstremizmu prawicowego na tle globalizacji i obniżania poziomu socjalnego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim), s. 193-204

JOACHIM VON WEDEL (Berlin):
Zur Wahrnehmung wirtschaftlicher Globalisierung im deutschen und polnischen Nationalismus. (O postrzeganiu globalizacji gospodarczej w niemieckim i polskim nacjonalizmie), s. 205-219

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności i cookies”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem danych jest Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz (dalej zwana Fundacja AEKK), ul. Podhalańska 12/9, 70-452 Szczecin, NIP: 859-00-10-669, REGON: 810685287, KRS: 0000100524.
 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Fundacji AEKK w zakładce „Kontakt/Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Kategorie danych osobowych:
  Fundacja AEKK przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń; dane osób uczestniczących w projektach edukacyjnych; dane ekip telewizyjnych i akredytacje dziennikarskie.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację AEKK w celach realizacji statutowych działań Fundacji AEKK, w szczególności do celów:
  1. rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  2. zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  3. realizacji działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
  4. realizacji działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  6. realizacji działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  7. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 5. Udostępnianie danych osobowych:
  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundacji AEKK np. podwykonawcom, usługodawcom, instytucjom współpracującym, operatorom pocztowym, kurierom, bankom, przewoźnikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.
 6. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. trwania procesu rekrutacji na wolne miejsca pracy i do 12 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  2. realizacji i obowiązywania umów-porozumień – do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  3. realizacji działalności edukacyjnej, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  4. realizacji działalności informacyjnej przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  6. realizacji działalności wystawienniczej do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych, niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  7. w bazach dziennikarzy przez okres 5 lat następujących po dacie rejestracji w tych bazach, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  8. w bazach kontrahentów Fundacji AEKK do momentu realizacjizamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  9. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 7. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez Fundację AEKK danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Fundacja AEKK będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej na adres mailowy: akademiakulice@pro.onet.pl,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 8. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
  Fundacja AEKK nie profiluje danych osobowych, ktore zostały jej przekazane.

Polityka cookies

Szanowni Państwo!

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Państwa dane będą w pełni chronione na zasadach ujętych w ww. ustawie.

W trakcie wizyty na nszej stronie, na Państwa komputerze zapisane zostaną fragmenty kodu zwane ciasteczkami czyli z angielskiego Cookies. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Informacje jakie zostaną pozyskane przez Państwa wizyty na nszej stronie posłużą jedynie do opracowania statystyk poprzez narzędzia analityczne Google. Dzięki informacjom ze statystyk będziemy mogli udoskonalać naszą stronę.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia kiedy otrzymujecie cookies lub by przeglądarka blokowała wysyłanie cookies. Należy jednak pamiętać, że blokując cookies blokujcie Państwo dostęp do pewnych funkcjonalności.