kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 7

zeszyty-kulickie-7Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 7

Deficyt demokracji czy zakłócenia w reprezentacji?/ Demokratiedefizit oder Repräsentationsstörung? – Przyczynki politologiczne do analizy prawicowego ekstremizmu w Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Pomorzu Zachodnim

Materiały konferencji w Kulicach, 26 – 28.10.2007

Wyd. Lisaweta von Zitzewitz, 224 s., Kulice 2010
Teksty w języku originału ze streszczeniem polskim względnie niemieckim.

Cena: 20,00 zł plus koszt przesyłki

ZAMÓW

Zjawisko ekstremizmu prawicowego postrzegane jest w obu krajach w bardzo różny sposób. Mimo to właściwie nie zostało ono dotąd zbadane w porównaniu polsko-niemieckim. W tym tomie juryści, politolodzy, socjolodzy, historycy, filozofowie i dziennikarzy analizują formy przejawiania się ekstremizmu prawicowego w północnym regionie polsko-niemieckiego pogranicza oraz podstawy ideologiczne partii i ugrupowań skrajnie prawicowych w obu krajach.

 

Spis treści

Vorwort/ Przedmowa, s. 9-16

DIETRICH SCHRÖDER (Frankfurt/O.):
Erfahrungen mit dem Rechtsextremismus am Beispiel Brandenburgs. (Doświadczenia z ekstremizmem prawicowym na przykładzie Brandenburgii), s. 17-22

MATTHIAS DIEKHOFF (Wahlendow):
Erfahrungen mit dem Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern. (Doświadczenia z ekstremizmem prawicowym w Meklemburgii – Pomorzu Przednim), s. 23-28

MARCIN PRZYBYSZ (Szczecin):
Prawicowe ruchy neopogańskie w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ziem zachodnich. (Neuheidnische rechtsextreme Bewegungen in Polen unter besonderer Berücksichtigung der Westgebiete), s. 29-42

DIRK MELLIES (Greifswald):
Geschichtsrevisionismus in Deutschland – insbesondere dargestellt am Beispiel der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs und des deutschen Überfalls auf Polen. (Rewizjonizm historyczny w Niemczech – w szczególności na przykładzie wydarzeń sprzed wybuchu drugiej wojny światowej i napaści Niemiec na Polskę), s. 43-65

WOJCIECH MUSZYŃSKI (Lublin/Olsztyn):
Społeczny i medialny wizerunek polskich neonazistów. (Das soziale und mediale Bild der polnischen Neonazis), s. 66-101

JERZY KOCHAN (Szczecin):
Prawica polska i polityka historyczna. (Die polnische Rechte und die Geschichtspolitik), s. 102-119

KAROL SAUERLAND (Warszawa):
„Autoritärer Charakter“ und politischer Extremismus. („Autorytarny charakter“ a ekstremizm polityczny), s. 120-132

ZDZISŁAW MATUSEWICZ (Szczecin):
Klasyczna kategoria kultury politycznej wobec polskiej prawicy początki XXI wieku. (Die klassische Kategorie der politischen Kultur angesichts der polnischen Rechten zu Beginn des 21. Jahrhunderts), s. 133-149

WALTER ROTHHOLZ (Szczecin):
Fundamentalismus als Phänomen der Moderne. (Fundamentalizm jako zjawisko moderny), s. 150-165

KRZYSZTOF KARCZEWSKI (Dziwnów):
Koncepcje gospodarcze współczesnej polskiej skrajnej prawicy na przykładzie Narodowego Odrodzenia Polski. (Wirtschaftliche Konzeptionen der zeitgenössischen polnischen extremen Rechten am Beispiel der „Nationalen Wiedergeburt Polens“), s. 166-192

BERND WAGNER (Berlin):
Modernisierung des deutschen Rechtsextremismus angesichts von Globalisierung und Sozialabbau in Mecklenburg-Vorpommern. (Modernizacja niemieckiego ekstremizmu prawicowego na tle globalizacji i obniżania poziomu socjalnego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim), s. 193-204

JOACHIM VON WEDEL (Berlin):
Zur Wahrnehmung wirtschaftlicher Globalisierung im deutschen und polnischen Nationalismus. (O postrzeganiu globalizacji gospodarczej w niemieckim i polskim nacjonalizmie), s. 205-219