kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 8

zeszyty-kulickie-8-miniZeszyty Kulickie / Külzer Hefte 8

Oddziaływanie rewolucji lat 1848/49 na prowincję Pomorze/
Die Revolution 1848/49 in ihren Auswirkungen auf die Provinz Pommern

Materiały konferencji w Kulicach, 9 – 11 października 2009 r.

Wyd.: Lisaweta von Zitzewitz, 286 stron, Kulice 2011

(nakład wyczerpany)

 

Spis treści

Vorwort / Przedmowa, S. 9-20

FRANK MÖLLER (Greifswald):
Die Revolution von 1848/49 in der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts (Rewolucja lat 1848-1849 w niemieckiej historii XIX wieku), s. 21-39

DIRK MELLIES (Greifswald):
„Exzesse gegen Personen und Eigenthum“ – Sozialer Protest in Pommern 1847-1849 („Akcje przeciwko osobom i własności“ – Protest społeczny na Pomorzu w latach 1847-1849), s. 40-62

JENS FLEMMING (Kassel):
"Der Pommer hat viel Sinn für Gesetz und Ordnung." Landarbeiter in Vormärz und Revolution, 1847-1849 („Pomorzanin ma duże poczucie prawa i porządku.“ Robotnicy rolni w epoce przedmarcowej i rewolucji lat 1847-1849), s. 63-87

HUBERTUS FISCHER (Hannover):
Konservative Vereine und Wahlen 1848/49 in Pommern (Konserwatywne stowarzyszenia a wybory lat 1848-1849 na Pomorzu), s. 88-116

MONIKA WIENFORT (Berlin):
Gerichte und Gerichtsverfassung in Preußen und der Provinz Pommern im Vormärz und in der Revolution 1848/49 (Sądy i ich ustrój w Prusach i prowincji Pomorze w epoce przedmarcowej i rewolucji lat 1848-1849), s. 117-133

CHRISTIAN ANDREE (Kiel und Frankfurt/O.):
Zwischen Pulverfass und toter Hose. Die revolutionären Märzereignisse von 1848 in Berlin und Hinterpommern vor dem Hintergrund der Virchowschen Familienpapiere (Między beczką prochu a zaciszem. Wydarzenia rewolucji marcowej z 1848 r. w Berlinie i na Pomorzu Zachodnim na przykładzie dokumentów rodzinnych Rudolfa Virchowa), s. 134-148

CHRISTIAN ANDREE (Kiel und Frankfurt/O.):
Krawall um Schivelbein. Von „Krähwinklern“, „schiefen und holzbeinigen Ansichten sowie falschen „echt pommerschen Gänsebrüsten“. Ungedruckte und unbekannte Briefe aus dem revolutionären Umfeld Pommerns von 1848 (Awantura o Świdwin. O „zaściankowiczach“, „wykrzywionych i sztywnych poglądach“ i nieprawdziwych „prawdziwie pomorskich piersiach z gęsi“. Niepublikowane i nieznane listy z rewolucyjnego otoczenia Pomorza w 1848 r.), s. 149-164

HARALD BADER (Dortmund):
Stettins Presse 1848/49 (Prasa szczecińska w latach 1848-1849), s. 165-184

KRZYSZTOF RUMIŃSKI (Słupsk):
Revolution, wo bleibst du? Die Auswirkungen des Völkerfrühlings auf das politische Leben in Hinterpommern um die Mitte des 19. Jahrhunderts (Gdzie się podziałaś, rewolucjo? Znaczenie Wiosny Ludów dla rozwoju życia politycznego na „Pomorzu Tylnym” w połowie XIX wieku), s. 185-215

BARBARA WIDAWSKA (Słupsk):
Die Niederwerfung des Posener Aufstands und die „polnische Frage“ in der Revolution von 1848/49 (Stłumienie powstania poznańskiego i „kwestia polska” w czasie rewolucji 1848-1849), s. 216-233

EWA PŁOMIŃSKA-KRAWIEC (Poznań):
„Polens Sache, deutsche Sache?“ Der Aufstand 1848 in der Provinz Posen – zur literarischen Konstruktion des Grenzlandes („Sprawa polska, sprawą niemiecką?” Powstanie w prowincji poznańskiej w 1848 roku – o literackich konstrukcjach pogranicza), s. 234-255

URSULA PÜSCHEL (Hohen Neuendorf):
Bettina von Arnims Polenbroschüre („Polenbroschüre” autorstwa Bettiny von Arnim), s. 256-280

Wszystkie teksty w języku niemieckim ze streszczeniem w języku polskim.

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności i cookies”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem danych jest Fundacja Akademia Europejska Kulice-Kuelz (dalej zwana Fundacja AEKK), ul. Podhalańska 12/9, 70-452 Szczecin, NIP: 859-00-10-669, REGON: 810685287, KRS: 0000100524.
 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Fundacji AEKK w zakładce „Kontakt/Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Kategorie danych osobowych:
  Fundacja AEKK przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń; dane osób uczestniczących w projektach edukacyjnych; dane ekip telewizyjnych i akredytacje dziennikarskie.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację AEKK w celach realizacji statutowych działań Fundacji AEKK, w szczególności do celów:
  1. rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  2. zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  3. realizacji działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
  4. realizacji działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  6. realizacji działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
  7. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 5. Udostępnianie danych osobowych:
  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundacji AEKK np. podwykonawcom, usługodawcom, instytucjom współpracującym, operatorom pocztowym, kurierom, bankom, przewoźnikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.
 6. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. trwania procesu rekrutacji na wolne miejsca pracy i do 12 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  2. realizacji i obowiązywania umów-porozumień – do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  3. realizacji działalności edukacyjnej, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  4. realizacji działalności informacyjnej przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  5. realizacji zadań związanych z upowszechnianiem historii Fundacji AEKK do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  6. realizacji działalności wystawienniczej do momentu realizacji zamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych, niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,
  7. w bazach dziennikarzy przez okres 5 lat następujących po dacie rejestracji w tych bazach, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  8. w bazach kontrahentów Fundacji AEKK do momentu realizacjizamierzonego celu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów lub kancelaryjno-archiwalnych,
  9. realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Fundację AEKK wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 7. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez Fundację AEKK danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Fundacja AEKK będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej na adres mailowy: akademiakulice@pro.onet.pl,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 8. Wymóg podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
  Fundacja AEKK nie profiluje danych osobowych, ktore zostały jej przekazane.

Polityka cookies

Szanowni Państwo!

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Państwa dane będą w pełni chronione na zasadach ujętych w ww. ustawie.

W trakcie wizyty na nszej stronie, na Państwa komputerze zapisane zostaną fragmenty kodu zwane ciasteczkami czyli z angielskiego Cookies. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Informacje jakie zostaną pozyskane przez Państwa wizyty na nszej stronie posłużą jedynie do opracowania statystyk poprzez narzędzia analityczne Google. Dzięki informacjom ze statystyk będziemy mogli udoskonalać naszą stronę.

Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia kiedy otrzymujecie cookies lub by przeglądarka blokowała wysyłanie cookies. Należy jednak pamiętać, że blokując cookies blokujcie Państwo dostęp do pewnych funkcjonalności.