kulice-budynek

Zeszyty Kulickie / Külzer Hefte 8

zeszyty-kulickie-8-miniZeszyty Kulickie / Külzer Hefte 8

Oddziaływanie rewolucji lat 1848/49 na prowincję Pomorze/
Die Revolution 1848/49 in ihren Auswirkungen auf die Provinz Pommern

Materiały konferencji w Kulicach, 9 – 11 października 2009 r.

Wyd.: Lisaweta von Zitzewitz, 286 stron, Kulice 2011

(nakład wyczerpany)

 

Spis treści

Vorwort / Przedmowa, S. 9-20

FRANK MÖLLER (Greifswald):
Die Revolution von 1848/49 in der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts (Rewolucja lat 1848-1849 w niemieckiej historii XIX wieku), s. 21-39

DIRK MELLIES (Greifswald):
„Exzesse gegen Personen und Eigenthum“ – Sozialer Protest in Pommern 1847-1849 („Akcje przeciwko osobom i własności“ – Protest społeczny na Pomorzu w latach 1847-1849), s. 40-62

JENS FLEMMING (Kassel):
"Der Pommer hat viel Sinn für Gesetz und Ordnung." Landarbeiter in Vormärz und Revolution, 1847-1849 („Pomorzanin ma duże poczucie prawa i porządku.“ Robotnicy rolni w epoce przedmarcowej i rewolucji lat 1847-1849), s. 63-87

HUBERTUS FISCHER (Hannover):
Konservative Vereine und Wahlen 1848/49 in Pommern (Konserwatywne stowarzyszenia a wybory lat 1848-1849 na Pomorzu), s. 88-116

MONIKA WIENFORT (Berlin):
Gerichte und Gerichtsverfassung in Preußen und der Provinz Pommern im Vormärz und in der Revolution 1848/49 (Sądy i ich ustrój w Prusach i prowincji Pomorze w epoce przedmarcowej i rewolucji lat 1848-1849), s. 117-133

CHRISTIAN ANDREE (Kiel und Frankfurt/O.):
Zwischen Pulverfass und toter Hose. Die revolutionären Märzereignisse von 1848 in Berlin und Hinterpommern vor dem Hintergrund der Virchowschen Familienpapiere (Między beczką prochu a zaciszem. Wydarzenia rewolucji marcowej z 1848 r. w Berlinie i na Pomorzu Zachodnim na przykładzie dokumentów rodzinnych Rudolfa Virchowa), s. 134-148

CHRISTIAN ANDREE (Kiel und Frankfurt/O.):
Krawall um Schivelbein. Von „Krähwinklern“, „schiefen und holzbeinigen Ansichten sowie falschen „echt pommerschen Gänsebrüsten“. Ungedruckte und unbekannte Briefe aus dem revolutionären Umfeld Pommerns von 1848 (Awantura o Świdwin. O „zaściankowiczach“, „wykrzywionych i sztywnych poglądach“ i nieprawdziwych „prawdziwie pomorskich piersiach z gęsi“. Niepublikowane i nieznane listy z rewolucyjnego otoczenia Pomorza w 1848 r.), s. 149-164

HARALD BADER (Dortmund):
Stettins Presse 1848/49 (Prasa szczecińska w latach 1848-1849), s. 165-184

KRZYSZTOF RUMIŃSKI (Słupsk):
Revolution, wo bleibst du? Die Auswirkungen des Völkerfrühlings auf das politische Leben in Hinterpommern um die Mitte des 19. Jahrhunderts (Gdzie się podziałaś, rewolucjo? Znaczenie Wiosny Ludów dla rozwoju życia politycznego na „Pomorzu Tylnym” w połowie XIX wieku), s. 185-215

BARBARA WIDAWSKA (Słupsk):
Die Niederwerfung des Posener Aufstands und die „polnische Frage“ in der Revolution von 1848/49 (Stłumienie powstania poznańskiego i „kwestia polska” w czasie rewolucji 1848-1849), s. 216-233

EWA PŁOMIŃSKA-KRAWIEC (Poznań):
„Polens Sache, deutsche Sache?“ Der Aufstand 1848 in der Provinz Posen – zur literarischen Konstruktion des Grenzlandes („Sprawa polska, sprawą niemiecką?” Powstanie w prowincji poznańskiej w 1848 roku – o literackich konstrukcjach pogranicza), s. 234-255

URSULA PÜSCHEL (Hohen Neuendorf):
Bettina von Arnims Polenbroschüre („Polenbroschüre” autorstwa Bettiny von Arnim), s. 256-280

Wszystkie teksty w języku niemieckim ze streszczeniem w języku polskim.