kulice-budynek

O Fundacji

Fundacja została utworzona w Szczecinie w dniu 12 maja 1993 r., pod nazwą „Fundatia Europea Pomerania“, a przemianowana w październiku 2004 r. w Fundację „Akademia Europejska Kulice-Külz”.

Celem statutowym Fundacji – organizacji pożytku publicznego jest służenie wzrastającej po upadku „realnego socjalizmu” odpowiedzialności Europy dla pokoju światowego poprzez popieranie procesu pojednania pomiędzy polskim i niemieckim narodem.

W tym celu, w grudniu 1993 r., Fundacja wydzierżawiła zagrożony dewastacją były dworek rodziny von Bismarck w Kulicach (niem. Külz) wraz z kilkoma budynkami gospodarczymi, parkiem i alejami drzew na 30 lat od „Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa“. W latach 1994-1995 Fundacja przeprowadziła rekonstrukcję obiektu i jednocześnie jego adaptację w nowoczesny ośrodek konferencyjny. Środki na prace budowlane zostały wyasygnowane przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Począwszy od otwarcia ośrodka we wrześniu 1995 r., Fundacja zorganizowała w Kulicach konferencje, seminaria i spotkania o profilu polsko-niemiecko-europejskim. Tysięcy Polaków i Niemców tu się poznali i uczyli się porozumieć. Ponadto Fundacja zainicjowała dwie serie wydawnicze.

Na przełomie lat 2012-2013, przerwano na pewien czas skuteczną i powszechnie uznawaną działalność Fundacji. W roku 2002, ośrodek konferencyjny w Kulicach przekazano nieodpłatnie Uniwersytetowi Szczecińskiemu na własność. W zamian uczelnia zapewniła Fundacji prawo użytkowania budynku na czas nieokreślony. W październiku 2012 r., Uniwersytet wypowiedział umową zawartą z Fundacją i domagał się od niej opuszczenia ośrodka w ciągu trzech miesięcy. Mimo protestów w prasie oraz interwencji ze strony polityków nie udało się uchylić decyzję władz uczelni.

Wskutek tego Fundacja przeniosła swoją siedzibę do Szczecina. Obecnie kontynuuje swoją pracę wydawniczą i udziela rady w zakresie projektów polsko-niemieckich. Ponadto organizuje wyprawy studyjne oraz konferencje i seminaria poza Kulicami.